معرفی استارتاپی برای بهترین خرید لوازم و تجهیزات پزشکی

امروز تصمیم گرفتیم یکی از بهترین استارت‌آپ‌های حوزه پزشکی را خدمت شما معرفی کنیم. برای این کار تا پایان نوشته را دنبال کنید. در بازار لوازم و تجهیزات پزشکی بسیاری از افراد در خرید به مشکل برمی‌خورند. چرا؟! چون این جنس کالاها با سلامتی انسان ارتباط مستقیم دارند و طبیعتاً ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود تحقیق J Nurs Edu-v2n2p48-en-1

کلید واژه ها: آموزش مبتنی بر رایانه، اصول تغذیه با شیر مادر، دانشجویان پرستاری، رضایت تاریخ دریافت: 8/3/1392 تاریخ پذیرش: 26/5/1392 مقدمه باید اذعان کرد که آموزش پایه و اساسی است کـهفرهنگ، دانش و فناوری بـر آن اسـتوار اسـت و توسـعه وپیشرفت جامعه نیز مستلزم داشتن فرهنگی پویا و دانـش ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان‌نامه رایگان J Nurs Edu-v2n2p39-fa-1

تاریخ دریافت: 8/3/1392 تاریخ پذیرش: 26/5/1392 مقدمه حمایت از تغذیه بـا شـیر مـادر از نیازهـای حیـاتیبهداشت عمومی است. افزایش شروع و طول مدت تغذیـهبا شیر مادر و کاهش نابرابری ها از مجموعه اهـداف مـردمسالم 2010 می باشد، افزایش تغذیه با شیر مـادر از اهـدافمرک ز کنت رل و پیش گیری ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منبع مقاله J Nurs Edu-v2n2p39-en-1

تاریخ دریافت: 8/3/1392 تاریخ پذیرش: 26/5/1392 مقدمه حمایت از تغذیه بـا شـیر مـادر از نیازهـای حیـاتیبهداشت عمومی است. افزایش شروع و طول مدت تغذیـهبا شیر مادر و کاهش نابرابری ها از مجموعه اهـداف مـردمسالم 2010 می باشد، افزایش تغذیه با شیر مـادر از اهـدافمرک ز کنت رل و پیش گیری ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان‌نامه رایگان J Nurs Edu-v2n2p30-fa-1

مقدمه قرن 21 از سوی سازمان ها و فدراسیون های آموزشی به عنوان قرن کیفیـت آمـوزش اعـلام شـده اسـت. اورمـن(1997) معتقد است که آمادهسازی دانشجویان علوم پزشکی جهت ورود به جایگاه حرفـه ای مسـتلزم آمـوزش تئـوری وبالینی مناسب است (1). امروزه آمـوزش پرسـتاری مـدرن ازالگوهای گوناگونی بهره می برد کـه ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

تحقیق J Nurs Edu-v2n2p30-en-1

مقدمه قرن 21 از سوی سازمان ها و فدراسیون های آموزشی به عنوان قرن کیفیـت آمـوزش اعـلام شـده اسـت. اورمـن(1997) معتقد است که آمادهسازی دانشجویان علوم پزشکی جهت ورود به جایگاه حرفـه ای مسـتلزم آمـوزش تئـوری وبالینی مناسب است (1). امروزه آمـوزش پرسـتاری مـدرن ازالگوهای گوناگونی بهره می برد کـه ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

تحقیق J Nurs Edu-v2n2p21-fa-1

– کارشناس ارشد پرستاری، استادیار گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران – دکترای پرستاری، استادیار گروه کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسؤول) [email protected] :پست الکترونیکی– دکترای مدیریت آموزشی، استادیار گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران – ادامه مطلب…

توسط 92، قبل