مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان J Nurs Edu-v2n2p39-fa-1

تاریخ دریافت: 8/3/1392 تاریخ پذیرش: 26/5/1392 مقدمه حمایت از تغذیه بـا شـیر مـادر از نیازهـای حیـاتیبهداشت عمومی است. افزایش شروع و طول مدت تغذیـهبا شیر مادر و کاهش نابرابری ها از مجموعه اهـداف مـردمسالم 2010 Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان J Nurs Edu-v2n2p30-fa-1

مقدمه قرن 21 از سوی سازمان ها و فدراسیون های آموزشی به عنوان قرن کیفیـت آمـوزش اعـلام شـده اسـت. اورمـن(1997) معتقد است که آمادهسازی دانشجویان علوم پزشکی جهت ورود به جایگاه حرفـه ای مسـتلزم آمـوزش Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق J Nurs Edu-v2n2p21-fa-1

– کارشناس ارشد پرستاری، استادیار گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران – دکترای پرستاری، استادیار گروه کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسؤول) Rassouli.m@gmail.com :پست Read more…

By 92, ago